Meriliikenteen ilmoituspalveluun liittyviä termejä

Puuttuuko termi listalta? Laita viestiä emsw-FI@traficom.fi ja lisäämme kuvauksen.

Termit ja niiden kuvaus

EMSW asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1239, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta. Asetus kuvaa EMSWe-ympäristön, joka otetaan käyttöön 15.8.2025.

Meriliikenteen ilmoituspalvelu

Meriliikenteen ilmoituspalvelu koostuu seuraavista osista:
EMSW-asetuksen mukainen kansallinen keskitetty palvelupiste, jonka kautta annetaan asetuksen liitteissä vaaditut tiedot.
Alusliikennepalvelulain mukainen kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä, johon ilmoitetaan EMSW-asetuksen mukaisten tietojen lisäksi seurantadirektiivin mukaiset tiedot, alusliikennepalvelulain 22 a § mukainen saapumisilmoitus, 22 b §:n mukainen lähtöilmoitus, 22 c §:n mukainen vaarallista ja ympäristöä pilaavaa ainetta sisältävästä lastista tehtävät saapumis- ja lähtöilmoitukset sekä 22 d §:n mukaiset tilastointia koskevat tiedot.
Matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain mukainen keskitetty palvelupiste, johon ilmoitetaan aluksella olevien henkilöiden lukumäärä sekä heidän henkilötietonsa.

EMSWe ympäristöEuropean Maritime Single Window environment (EMSW asetuksen mukainen tietojärjestelmäympäristö. Merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö (EMSWe) koostuu kansallisista palvelupisteistä (MNSW:t) sekä EMSA:n ja komission tarjoamista keskitetyistä järjestelmistä. European Maritime Single Window environment.
MNSWMaritime National Single Window, Kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä = NEMO.
ECEuropean Commission, Euroopan komissio
EMSAEuropean Maritime Safety Agency, Euroopan meriturvallisuusvirasto, joka tässä yhteydessä toteuttaa osan meriliikenteen ilmoituspalvelun tietojärjestelmäkomponenteista.
MSJäsenvaltio / Member State
SSNSafeSeaNet
AlusselvitysAlusselvityksessä alus antaa määrätyt ilmoitukset satamaan saapuessa ja sieltä lähtiessään. Ilmoituksilla olevia tietoja hyödynnetään moninaisissa prosesseissa. Esimerkiksi henkilöiden maahantulon seuranta, meripelastus, väylämaksujen kanto, tilastointi jne.
Ilmoittaja / Declarant

Ilmoittajat antavat kansallisten palvelupisteiden (MNSW) kautta aluksen satamakäyntiin liittyvät lakisääteiset ilmoitukset. Valtuutettu ilmoittaja. Declarant.

Ilmoitus / NotificationSynonyymi termille Ilmoitusmuodollisuus. Ilmoitukset voidaan antaa kolmea kautta: käyttöliittymä, käyttöliittymän kautta tallennettava spreadsheet tai API-rajapinta. Yhteen satamakäyntiin liittyy tyypillisesti 6-8 ilmoitusta.
Ilmoitusmuodollisuus / Formality

Yhden ilmoitusmuodollisuuden antamisella voidaan täyttää usean laissa tai kansainvälisissä sopimuksissa mainitun raportointivelvollisuuden tarpeet.

Formality. Formality is  general term for declarations  and notifications.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmäAlusliikennepalvelulaissa käytetty termi, jolla tarkoitetaan NEMOa.  
Portnet

Suomen/Traficomin nykyinen MNSW, joka perustuu voimassa olevaan direktiiviin. Uuden asetuksen myötä asiat muuttuvat ja Portnetiä ei kannata   käyttää asetuksen mukaisen MNSW:n pohjana. Tämän takia rakennetaan NEMO.

Raportointivelvollisuus / Obligation

Raportointivelvollisuudet pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin, EU-asetuksiin ja direktiiveihin. Reporting obligation.

Satamakäynti / Port callSatamakäynti muodostuu aluksen saapumisesta, satamassa olemisesta ja lähdöstä. Kullakin satamakäynnillä on oma uniikki tunnisteensa. Port visit.
Tullille annettavat ilmoitusmuodollisuudetTietyt tullille annettavat ilmoitukset voidaan antaa joko Tullille suoraan tai MNSW:n kautta. Huom! Varsinaiset tullaamiseen liittyvät ilmoitukset on eriasia ja tulee antaa aina suoraan Tullille.
Vain kerran-periaateJäsenvaltiot jakavat joitain ilmoitustietoja keskenään EMSA:n keskitettyjen järjestelmien välityksellä, ettei ilmoittajan tarvitsi ilmoittaa samoja tietoja moneen kertaan. Esim. matkustajaluettelo on yleensä sama lähtösatamassa ja määränpäähän saavuttaessa. Tämän periaatteen mukaisesti ilmoitusmuodollisuuksien päällekkäisiä tietoja on myös karsittu ja yhdellä muodollisuudella voidaan antaa useamman raportointivelvoitteen tietoja. Once-only principle.
Tulliselvitys / Customs clearance

Tulliselvitys on viranomaisen suorittama prosessi sen määrittämiseksi, saako tavaran tuoda- tai viedä maasta.

Alusselvitys / Customs clearance

Alusselvitys on viranomaisen suorittama prosessi sen määrittämiseksi, saako alus päästä jäsenvaltion satamaan tai lähteä siitä.

Relevant Authority / Toimivaltainen viranomainen

Toimivaltainen viranomainen (esim. Tulli, Rajavartiolaitos), joka osallistuu satamiin saapuvien, satamassa pysyvien tai lähtevien alusten selvitykseen tai jolla on lailliset oikeudet saada MNSW:n keräämiä tietoja.

TietojoukotEMSW-järjestelmän vaatimat pakolliset tiedot (vahvistettu asetuksen mukainen datasetti).
PCSPort Community System, Satamien toiminnanohjausjärjestelmät.
GUI(WUI)Graphical user interface, ihmisen käytettäväksi tarkoitettu sovelluskäyttöliittymä
RIMHarmonised Reporting Interface Module. Integraatiorajapinta tietojärjestelmille.
IAMIdentity and Access Management, Järjestelmän käyttäjänhallinta, Pääsynhallinta.
MIGMessage Implementation Guide / Tietojärjestelmien Sanomanvälitysohje.
SATSolution Architecture Template, Järjestelmän arkkitehtuurimalli.
LisäarvopalveluPalvelu joka tuottaa lisäarvoa satamakäyntiin liittyen eikä kuulu asetuksen pakollisiin ilmoitusvelvollisuuksiin.
EMSW-hankeEU:n merenkulun tiedonvaihtoympäristöä toimeenpaneva hanke jonka kansallinen järjestäminen on Traficomin vastuulla. 
NEMOHankkeen järjestelmäkehitysosio, jonka lopputuloksena tuotetaan uusi Meriliikenteen ilmoituspalvelu joka korvaa nykyisin käytössä olevan Portnet järjestelmän (Fintraffic tuottaa).
HajautettuTieto on hajautettu eri paikkoihin, esim. kansallisiin tietokantoihin.
SSNSafeSeaNet (EU:n seurantadirektiivin mukainen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä) on alusliikenteen seuranta- ja tietojärjestelmä, joka on perustettu parantamaan meriturva.llisuutta, meriympäristön suojelua ja meriliikenteen tehokkuutta.
ICS2

EU:n Tullikoodeksin 952/2013 mukainen tavaroiden turvatietoja koskeva järjestelmä. Saapumisen yleisilmoitusjärjestelmä.

S2SSystem to system (järjestelmien välinen konekielinen yhteys).
UTUSuomen Tullin Uusi tullausjärjestelmä.
MEPERajavartiolaitoksen Meripelastusjärjestelmä.